ນະໂຍບາຍ:

ຊື່ ເລກທີ່ ວັນທີ່
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. 060/ປປທ 16.01.2012

ດຳລັດ:

ຊື່ ເລກທີ່ ວັນທີ່
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ. 22/ນຍ 16.01.2017
ດຳລັດ ວ່າດວ້ຍ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ. 412/ລບ 10.11.2016
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ. 327/ລບ 16.09.2014
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 164/ລບ 21.03.2012
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສາຍສົ່ງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສູນຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແຫ່ງຊາດ. 37/ນຍ 14.02.2011
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮອງຮັບ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. 047/ນຍ 16.02.2009
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງຕາໜ່າງ, ການນໍາເຂົ້າ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບອິນເຕີເນັດ. 166/ນຍ 28.11.1997