ຂໍ້ກຳນົດ:

ຊື່ ເລກທີ່ ວັນທີ່
ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິການ, ການນຳໃຊ້ ລະບົບອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 141/ຫສນຍ 15/04/2006

ຂໍ້ຕົກລົງ:

ຊື່ ເລກທີ່ ວັນທີ່
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ການດຳເນີນກິດຈະການດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ສະບັບປັບປຸງ). 2764/ປທສ 11/10/2018
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. 1685/ປທສ 5/04/2017
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການ ຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ ໄອຊີທີ. 2234/ປທສ 10/07/2017
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານໄອຊີທີ. 295/ປທສ 10/02/2017
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຊອບແວ ແລະ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. 143/ປທສ 20/01/2017
ຂໍ້ຕົກລົງ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍອຸປະກອນ. 3201/ປທສ 16/11/2016
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການສູນກາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ. 590/ປທສ 18/03/2016
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິຫານອິນເຕີເນັດ (ISP). 2530/ປທສ 22/09/2015
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດກາເຟ (ສະບັບປັບປຸງ 2015). 828/ປທສ 11/03/2015
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ການປະກອບການ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ. 330/ປທສ 11/02/2015
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການສະໜອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂທລະສັບ-ອິນເຕີເນັດຮັບໃຊ້ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ກຳລັງ ປກຊ-ປກສ. 73/ນຍ 11/06/2012
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ອັດຕາຄ່າໃຊ້ໝາຍເລກໂທລະຄົມ ແລະ ເລກລະຫັດອິນເຕີເນັດ. 992/ສນຍ.ອປທ 16/06/2011

ແຈ້ງການ:

ຊື່ ເລກທີ່ ວັນທີ່
ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິການ, ການນຳໃຊ້ ລະບົບອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 17/ຄຄອຊ 03/07/2000