ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ບ້ານ ວັດນາກ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຕຶກ F ຊັ້ນ2, ໂທລະສັບ/ແຟັກ: +856-21-316563

ແຜນທີ່ຂອງກົມ