ກົດໝາຍ:

ຊື່ ເລກທີ່ ວັນທີ່
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ 59/ສພຊ 12.12.2018
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ. 25/ສພຊ 12.05.2017
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. 02/ສພຊ 07.11.2016
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນ ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ. 135/ປປຫ 28.08.2015
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທຸລະກໍາທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ. 20/ສພສ 07.12.2012
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ). 09/ສພສ 21.12.2011