ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ພະແນກແຜນການແລະພັດທະນາ

   
  ທ່ານ ສີສຸວັນ ວັນທານະວົງ  
  ຫົວໜ້າພະແນກ  
   
  ທ່ານ ນ. ມາລາວັນ ສຸກວົງສາ  
  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ  
ທ່ານ ສິດທິສັກ ລັດຕະນະສະຫວັນ ທ່ານ ບຸນຈັນ ເຮີລາວລີ ທ່ານ ມາລາຈິດ ສີລາຈິດ
ວິຊາການ ວິຊາການ ວິຊາການ