ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ພະແນກເສດຖະກິດດິຈິຕອນ

   
  ທ່ານ ອໍາພອນສັກ ເທບພູມີ  
  ຫົວໜ້າພະແນກ  
   
  ທ່ານ ນ. ເພັງທະລາ ລໍວັນເລືອງ  
  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ  
ທ່ານ ໄພວັນ ຈັນທະສຸກ ທ່ານ ຂັດທະນາມ ພູຈັນທະວົງ ທ່ານ ຊາຍ ນັນທະບົວສອນ
ວິຊາການ ວິຊາການ ວິຊາການ