ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ພະແນກບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ

   
  ທ່ານ ນ. ນ້ອຍສຸລິນທອນ ພັນສິລິ  
  ຮກ ຫົວໜ້າພະແນກ  
   
  ທ່ານ ສຸກດາວັນ ມັນທຸລາດ  
  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ  
ທ່ານ ນິສັນ ອໍລະວັນ ທ່ານ ນ. ແສງສຸດາ ສີວົງແສງ ທ່ານ ພຸດທະສັກ ບຸດຈະເລີນ
ວິຊາການ ວິຊາການ ວິຊາການ
ທ່ານ ນ. ດວງຈັນ ຈັນມະນີ ທ່ານ ນ. ບຸນຊູ ຄຳບູຣາວົງ
ວິຊາການ ວິຊາການ