ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ພະແນກຄຸ້ມຄອງ-ກວດກາ

   
  ທ່ານ ຄໍາປະເສີດ ພົມມານັນ  
  ຮກ ພະແນກ  
   
  ທ່ານ ...........................  
  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ  
ທ່ານ ວິລະກອນ ພານຸວົງ ທ່ານ ທະວີສັກ ສີຫາລາດ ທ່ານ ສົມພອນ ເສນາວົງ
ວິຊາການ ວິຊາການ ວິຊາການ
ທ່ານ ຄຳ ກົມມະຈັນ
ວິຊາການ